ปิโตรเลียม

ปิโตรเลี่ยมในประเทศไทย

สำหรับประเทศไทยนั้นมีหลักฐานปรากฏนับเป็นเวลามากกว่าร้อยปีมาแล้วว่า เจ้าหลวงเชียงใหม่ได้รับรายงานว่ามีการไหลซึมออกมาของปิโตรเลียมที่ฝาง และชาวบ้านในบริเวณนั้นได้ใช้น้ำมันดิบนี้เป็นยาทาแก้โรคผิวหนัง เจ้าหลวงเชียงใหม่จึงได้รับสั่งให้มีการขุดบ่อตื้นขึ้น เพื่อกักเก็บน้ำมันดิบที่ไหลซึมออกมานี้ไว้ และเป็นที่เรียกขานกันในเวลาต่อมาว่า “บ่อหลวง”

ต่อมาในปี พ.ศ. 2464 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน เมื่อครั้งทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการรถไฟ ได้ทรงริเริ่มนำเข้าเครื่องเจาะมาเพื่อทำการเจาะสำรวจหาน้ำมันดิบ ในบริเวณที่มีผู้พบน้ำมันดิบไหลขึ้นมาบนผิวดินที่บ่อหลวง และยังทรงว่าจ้างนักธรณีวิทยาชาวอเมริกันเข้ามาสำรวจหาน้ำมันดิบ และถ่านหินในประเทศไทยอีกด้วย

 

กิจกรรม ต่างๆของมนุษย์ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าของสังคมมีความเกี่ยว ข้องอย่างมากกับความต้องการด้านพลังงานและปิโตรเลียมก็นับได้ว่าเป็นเชื้อ เพลิงธรรมชาติที่มีความสําคัญและได้มีการนําไปใช้ ประโยชน์อย่างกว้างขวางมากที่สุดประเภทหนึ่งนอกจากนี้ผลพลอยได้จาก ปิโตรเลียมก็สามารถใช้เป็นวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีซึ่งเนวัสดุ พื้นฐานที่สําคัญอีกประเภทหนึ่งอีกด้วยอีกประการหนึ่งก็คือ มีข้อมูลหลายประการที่บ่งชี้ว่านับวันความต้องการปิโตรเลียมเพื่อตอบสนอง ความต้องการของสังคมในอนาคตจะมีเพิ่มมากขึ้นเป็นลําดับดังนั้นความพยายามใน การเสาะแสวงหาแหล่ง ทรัพยากรปิโตรเลียมภายในประเทศทั้งพื้นที่บนบกและในทะเลเพื่อทดแทนการนํา เข้าจากต่างประเทศจึงได้รับการดําเนินการมาโดยตลอดซึ่งนําไปสู่การค้นพบและ พัฒนาแหล่งปิโตรเลียมในประเทศหลายแหล่งแม้ว่าจะยังไม่อยู่างในระดับที่ สามารถตอบสนองต่อความต้องการภายในประเทศได้อย่างสมบูรณ์แต่ก็ถือได้ว่ามี ส่วนช่วยเสริมสร้างสมรรถนะของการพึ่งพาตนเองได้ระดับหนึ่งนับจนถึงปิพ๒๕๔๐ ได้มีการค้นพบรวมทั้งการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมในประเทศทั้งในรูปของน้ํามัน ดิบแก๊สธรรมชาติและแก๊สธรรมชาติเหลวในพื้นที่ทั้งบนบกและในทะเลซึ่งสามารถ จําแนกออกเป็นอาณาบริเวณต่างๆได้ดังนี้ คือ

  • พื้นที่ภาคเหนือ

– ค้นพบและพัฒนาน้ํามันดิบในบริเวณแหล่งแม่สูน หนองยาวสามแจ้ง และแหล่งสันทราย ในอําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่โดยสามารถผลิตน้ํามันดิบได้เฉลี่ยวันละประมาณ ๑ , ๔๐๐ บาเรลต่อวัน

  • พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

– ค้นพบแกสธรรมชาติในบริเวณแหล?งน้ําพองอําเภอน้ําพองจังหวัดขอนแก่นจากหลุม เจาะสํารวจเบื้องต้น ๔ หลุมเจาะโดยผลิตเฉลี่ย ๗๐ ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
– ค้นพบแก๊สธรรมชาติในบริเวณแหล่งดงมูลอําเภอหนองกุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์จาก หลุมเจาะสํารวจเบื้องต้น ๑ หลุมเจาะ มีอัตราการไหลของแก๊สธรรมชาติ ๑๐ ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันขณะนี้ยังไม่มีการพัฒนา
– ค้นพบแก๊สธรรมชาติในบริเวณแหล่งภูฮ่อมกิ่งอําเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีจาก หลุมเจาะสํารวจเบื้องต้น ๑ หลุมเจาะ มีอัตราการไหลของแก๊สธรรมชาติ ๔ ลานลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

  •  พื้นที่ภาคกลาง

– ค้่นพบและพัฒนาน้ํามันดิบและแก๊สธรรมชาติในบริเวณแหล่งสิริกิติ์แหล่ง สิริกิติ์ตะวันตกอําเภอลานกระบือจังหวัดกําแพงเพชรและแหล่งปรือกระเทียม แหล่งวัดแตนอําเภอบางระกําจังหวัดพิษณุโลกโดยมีการผลิตน้ํามันดิบเฉลี่ย ประมาณวันละ ๑๙,๐๐๐ บาเรลต่อวันแก๊สธรรมชาติ ๔๕ ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และแก๊สหุงต้ม (LNG) ๒๙๒ ตันต่อวัน
– ค้นพบและพัฒนาน้ํามันดิบในบริเวณแหล่งบึงหญ้าและแหล่งบึงม่วงอําเภอ ลานกระบือจังหวัดกําแพงเพชรและอําเภอคีรีมาศจังหวัดสุโขทัย โดยผลิตน้ํามันดิบเฉลี่ยประมาณ ๔๕๐ บาเรลต่อวัน
– ค้นพบและพัฒนาน้ํามันดิบในบริเวณแหล่งอู่ทอง อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี และแหล่งกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยผลิตน้ํามันดิบเฉลี่ยรวมประมาณ ๙๐๐ บาเรลต่อวัน
– ค้นพบและพัฒนาน้ํามันดิบ ในบริเวณแหล่งวิเชียรบุรี อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยผลิตน้ํามันดิบเฉลี่ยประมาณ ๒๐๐ บาเรลต่อวัน

  • พื้นที่อ่าวไทย

– ค้นพบและพัฒนาแก๊สธรรมชาติ ในบริเวณกลุ่มของแหล่งเอราวัณ ซึ่งได้แก่ แหล่งเอราวัณ บรรพตสตูล ปลาทอง กะพง ปลาแดง จักรวาล ฟูนาน ตราด ปะการัง ไพลิน และสุราษฎร์ โดยมีอัตราการผลิตแก๊สธรรมชาติ ประมาณ ๑ , ๐๐๐ลานลูกบาศก์ ฟุตต่อวันและแก๊สธรรมชาติเหลวประมาณ ๓๔ , ๐๐๐ บาเรลต่อวัน และมีการค้นพบน้ํามันดิบที่แหล่งสุราษฎร์ด้วย
– ค้นพบและพัฒนาแก๊สธรรมชาติและน้ํามันดิบ ในบริเวณแหล่งทานตะวันโดยผลิตแก๊สธรรมชาติได้ ๕๗ ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และน้ํามันดิบ ๓ , ๕๐๐ บาเรลต่อวัน
– ค้นพบและพัฒนาน้ํามันดิบในบริเวณแหล่งนางนวล โดยผลิตน้ํามันดิบในอัตรา ๒ , ๙๐๐ บาเรลต่อวัน
– ค้นพบและพัฒนาแก๊สธรรมชาติ ในบริเวณแหล่งบงกชโดยผลิตแก๊สธรรมชาติ ๓๑๐ ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันและแก๊สธรรมชาติเหลว ประมาณ ๑๐ , ๐๐๐ บาเรลต่อวัน
– ค้นพบแก๊สธรรมชาติในบริเวณพื้นที่พัฒนาร่วมไทย – มาเลเซีย โดยมีปริมาณสํารองและอัตราการไหลที่สามารถพัฒนาได ้ในเชิงพาณิชย์สูงมาก

  • พื้นที่อ่าวไทย 

– ค้นพบและพัฒนาแก๊สธรรมชาติในบริเวณกลุ่มของแหล่งเอราวัณ ซึ่งได้แก่ แหล่งเอราวัณ บรรพต สตูล ปลาทองกะพง ปลาแดง จักรวาล ฟูนาน ตราด ปะการัง ไพลิน และสุราษฎร์ โดยมีอัตราการผลิตแก๊สธรรมชาติ ประมาณ ๑,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และแก๊สธรรมชาติเหลวประมาณ๓๔,๐๐๐ บาเรลต่อวัน และมีการค้นพบน้ำมันดิบที่แหล่งสุราษฎร์ด้วย
– ค้นพบและพัฒนาแก๊สธรรมชาติและน้ำมันดิบในบริเวณแหล่งทานตะวัน โดยผลิตแก๊สธรรมชาติได้ ๕๗ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และน้ำมันดิบ ๓,๕๐๐ บาเรลต่อวัน
– ค้นพบและพัฒนาน้ำมันดิบ ในบริเวณแหล่งนางนวลโดยผลิตน้ำมันดิบในอัตรา ๒,๙๐๐ บาเรลต่อวัน
– ค้นพบและพัฒนาแก๊สธรรมชาติ ในบริเวณแหล่งบงกชโดยผลิตแก๊สธรรมชาติ ๓๑๐ ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันและแก๊สธรรมชาติเหลว ประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาเรลต่อวัน
– ค้นพบแก๊สธรรมชาติ ในบริเวณพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซียโดยมีปริมาณสำรองและอัตราการไหลที่สามารถพัฒนาได้ในเชิงพาณิชย์สูงมา

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s